راهبری سیستم

برنامه ساز

فرم ساز

گزارش ساز

محصولات و دستاوردهای نرم افزاری گروه فناوری رایان بارای:

همانگونه که در بخش درباره ما ذکر گردیده است، تمرکز تیم ما بر روی محصولات نرم افزاری مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP میباشد، که با توجه به سابقه و تجربه طولانی، ماحصل آنها طراحی، تولید و ارایه سیستم های یکپارچه با توانایی پیکربندی که به بیش از ۳۰ زیر سیستم میرسد. و اکنون گروه فناوری بارای، با هدف دستیابی به اطلاعات مدیریتی و سازمانی، میتواند هر کدام از این سیستم ها را به صورت مستقل یا یکپارچه ارایه نماید.

محصولات نرم افزاری گروه فناوری رایان بارای تحت ERP به چندین سیستم و زیر سیستم ارایه میگردد که بر اساس حوزه عملیاتی مختلف زیر تقسیم بندی شده اند که در بخشهای مربوط به خود، توضیحات و مزیتهای بیشتری ارایه شده است:

  • حوزه تولید

    برنامه ریزی و بهای تمام شده

  • حوزه منابع انسانی

    مدیریت حقوق و دستمزد

  • حوزه سیستمی ERP

    کنترل منابع سازمانی و سیستمی