حوزه اتوماسیون اداری

حوزه اتوماسیون اداری شامل زیر سیستم هایی جهت مدیریت و نظارت بر گردش کارها
و مکاتبات اداری، مدیریت آرشیو الکترونیکی اسناد می‌باشد.