حوزه مالی و حسابداری

قلب سیستم های یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی در گروه بارای،
حوزه مالی و حسابداری است که شامل چهار زیر سیستم کاربردی میباشد.