نرم افزار حضور و غیاب

تصویر روشنی از وضعیت حضور کارمندان